2017 වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය හා විසර්ජන ප්‍රඥප්තිය

2017 වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය හා විසර්ජන ප්‍රඥප්තිය වැඩි ජන්ද 28 කින් පෙරේදා (30)රාත්‍රී සභා සම්මතවිය.


ජනතා විමුක්ති පෙරමුනේ මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනා වන සමන්ත විද්‍යාරත්න සහ ආර්.එම්.ජයවර්ධන යන මහත්වරු දෙදෙනා පමණක් අයවැයට හා විසර්ජන ප්‍රඥ්ප්තියට විරුද්ධව ජන්දය පාවිච්චි කළහ .


වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශය ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා විසින 28 දා පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඉකුත්දින 3 ක් මුලුල්ලේ අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ පිළිබද විවාදය පැවැත්විණ.


සභාපති ඒ.එම්. බුද්ධදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්විම පැවැත්වුන අතර ජන්ද විමසීම 30 රාත්‍රී 9.00 ට පමණ සිදුවිය .

0