පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ පාගමන

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ පදවි ප්‍රාප්තියේ දෙවර්ෂ පූර්ණය නිමිත්තෙන් ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය ඌව
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ,ඌවපළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව සහ බණ්ඩාරවෙල කළාපයේ පාසල් එක්ව සංවිධානය
කරනු ලැබූ පරිසර සංරක්ෂණය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ පාගමන

0