බදුල්ල නගරයේ උමං මාර්ගය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගෙන් උපහාර

ඌව පළාතේ ප්‍රථම හා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකරන ලද සිව්වන උමං මාර්ගය, බදුල්ල නගරයේ ඉදිකර ජනතා අයිතියට පත්කිරීම වෙනුවෙන් ඌව පළාත් සභාවේ හා පළාත් පාලන ආයතන වෙත ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගෙන් උපහාර

0