ඌවේ රණවිරුවන්ට උපහාර පිදීම

දශක තුනකට අධික කාලයක් මව්බිම වසා ඇවිළුණු යුධ ගිණිදැල් නිවාදමා සාමයේ අරුණළු උදාකරලීමට සිය ජීවිත පුජාවෙන්,ලෙයින් හා දහදියෙන් ජීවිත කැප කළ ඌවේ රණවිරුවන්ට උපහාර පිදීමේ සැමරුම් උත්සවය

 

0