ඌව පළාත් සභාවේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) කාර්යාලය 2019 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

ඌව පළාත් සභාවේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) කාර්යාලය 2019 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම විස්තර හා උපදෙස්

Download [PDF]

0