ඌව පළාත් සභාවේ පුරප්පාඩුව පවතින ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ lll ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

ඌව පළාත් සභාවේ පුරප්පාඩුව පවතින ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ lll ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

0