අප අමතන්න


ඌව පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
රජ වීදිය, බදුල්ල, 90000
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකතනය 009455-2224781


ෆැක්ස් 0094-55-2222461
විද්‍යුත් තැපෑල info@industrydept.up.gov.lk

අජිත් දිසානායක
පළාත් කර්මාන්ත අධ්‍යක්ෂ
දුරකතනය : +94 (0)552 222 607
විද්‍යුත් ලිපිනය dissanayake@yahoo.com

ඒ.එම්.සී. අත්තනායක
පරිපාලන නිලධාරී
දුරකතනය : +94 (0)552 228 895

අප අමතන්න

10 + 15 =