කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පසුබිම


2006 වර්ෂයට පෙර වෙන වෙනම ආයතන දෙකක් විය. එයින් එකක් පේෂකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව නමින් ද අනෙක කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව නමින් ද හැඳින්විණි. 2006 දී ඌව පළාත් සභාව එළඹි තීරණයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඉහත සඳහන් දෙපාර්තමේන්තු දෙක ඒකාබද්ධකොට කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව නමින් නව දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටුවනු ලැබී ය. ඉන් පසු එකී එක් එක් දෙපාර්තමේන්තු යටතේ පාලනය වූ සියලුම අංශයන්හී පාලනය, අධීක්ෂණය සහ විවිධ අංශයන් සදහා පහසුකම් සැපයීම කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරනු ලැබේ.

අලුතෙන් පිහිටුවන ලද ආයතනයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය/ පරමාර්ථ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකි ය.

එක් එක් ආයතනයේ නිෂ්පාදන අංශ කළමනාකරණය කිරීම මගින් ඌව පළාත් සභාවට සැලකිය යුතු ආදායමක් එකතු කිරීම.

එම ආයතන වල එක් එක් අංශ මගින් ඌව පළාතේ වෙසෙන තරැණියන් සදහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම.

මුලින් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයටම පේෂකර්ම අංශය, අත්කම් රෙදිපිළි නිෂ්පාදනයෙහි නිරත වන අතර වඩු කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය, ලුහු ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන අංශය, රතු මැටි නිෂ්පාදන අංශය, වේවැල් නිෂ්පාදන අංශය සහ කොහු සහ ඉරටු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අංශය කර්මාන්ත අංශය යටතේ පවතී.