දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය


ප්‍රධාන කාර්ය ක්ෂේත්‍ර

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සුලු සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්ත ව්‍යාපෘතිය

කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ක්‍රියාත්මක වන “ප්‍රධාන කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර වන්නේ අත්කම් රෙදිපිළි, වඩුකර්මාන්තය, වේවැල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය, රතු මැටි නිෂ්පාදනය, කොහු හා ඉරටු නිෂ්පාදන සහ ලුහු ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන යන මේවාය. ඌව පළාතේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ පිහිටුවා ඇති මධ්‍යස්ථානවල, මෙම ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රවල තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ග්‍රාමීය මට්ටමේ මෙම නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන පවත්වා ගෙන යාම මගින් මෙම කර්මාන්ත ඇතුරුදන් වීම වැළකී තිබේ. තව ද ග්‍රාමීය මට්ටමේ‍ මෙම වර්ගයේ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථාන පවත්වා ගෙන යන එකම ආයතනය වන්නේ ද මෙම දෙපාරතමේන්තුවයි.

නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය යන දෙඅංශයෙන්ම ඌවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දායකත්වය ලබා දෙන ආයතන අතරින් එක් රජයේ ආයතනයක් වන්නේ මෙම කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවයි. අත්කම් රෙදිපිළි, වඩු කාර්මික නිෂ්පාදන, වේවැල් නිෂ්පාදනය, රතු මැටි කොහු සහ ඉරටු නිෂ්පාදන සහ ලුහු ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන සිදු කරන මෙම දෙපාර්තමේන්තුව එම භාණ්ඩ අලෙවිය මගින් සැලකිය යුතු ආදායමක් පළාතේ සභාවට සපයා දෙයි.

රැකියා අවස්ථා වැඩි වැඩියෙන් ඇති කිරීම

අත්කම් රෙදිපිළි, වඩු කර්මාන්ත, වේවැල් නිෂ්පාදන, රතුමැටි නිෂ්පාදන කොහු සහ ඉරටු නිෂ්පාදන සහ ලුහු ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන පවත්වා ගෙන යාම මගින් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවට වැඩි වැඩියෙන් රැකියා අවස්ථා සපයා දී ඇත. මෙම මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සේවය කරන ග්‍රාමීය ජනතාව එම අරමුණු ඉටුකර ගැනීමෙහිලා ගැමියන් උනන්දු කරවීම පිණිස වන්දි ගෙවීමේ යෝජනා ක්‍රමයක් ද හඳුන්වා තිබේ.
පුහුණු පහසුකම් සැලසීම

මූලික වශයෙන්, මෙසේ පිහිටුවා ඇති මධ්‍යස්ථාන ඔස්සේ, මෙම ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය දක්ෂතා වර්ධනය කර ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන අපේක්ෂකයන්ට අදාළ පුහුණු පහසුකම් “පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධනය” යටතේ සපයනු ලැබේ. තම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ කැමැත්ත අනුව මෙම විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් අතුරින් කැමති ක්ෂේත්‍රයක් තෝරා ගැනීමට අපේක්ෂකයන්ට අවස්ථාව සලසා ඇත. ඉහත සඳහන් ප්‍රදාන යටතේ පැවැත්වෙන මෙම පුහුණු වැඩසටහන් පළාතේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවලට උචිත වන අයුරින් සැලසුම් කර තිබේ.

ඌව පළාතේ හස්තකර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ හස්තකර්මාන්ත දියුණු කිරීමට ක්‍රියා කරන ප්‍රධාන රාජ්‍ය සංවිධානය වන්නේ ජාතික ශිල්ප සභාවේ ග්‍රාමීය ජනයා සමග ඉතා සමීපතම ලෙස කටයුතු කරන දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික ශිල්ප සභාව සමග එක් වී ඌව පළාතේ හස්ත කර්මාන්ත දියුණු කිරීමට ඒකාබද්ධව කටයුතු කරයි. ජාතික ශිල්ප සභාව සමග එක්වී හස්තකර්මාන්ත පිළිබඳ දක්ෂතා සහිත පුද්ගලයන් හඳුනා ගෙන ඔවුන් ජාතික ශිල්ප සභාවේ ලියාපදිංචි කොට පුහුණු කරවා පළා‍ත් සහ ජාතික මට්ට‍මේ ප්‍රදර්ශනවලදී සිය දක්ෂතා පෙන්වීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව සලසා දෙනු ලැබේ.