සංවිධානමය විශේෂිත තොරතුරු


 • සේවා සැපයීමට වඩා නිෂ්පාදන අංශයන් කෙරෙහි වැඩි අවධානය යොමු කරයි.
 • ජාතික ශිල්ප සභාව සමග ඒකාබද්ධ වී, ඌව පළාත තුළ සිටින හස්තකර්මාන්තකරුවන්ගේ දක්ෂතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස විවිධ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • අවුරුද්ද පුරා විවිධ නම් වලින් සහ විවිධ අරමුණු පෙරදැරි කරගන ප්‍රදර්ශන හා අලෙවිසැල් පැවත්වීමත් එකි අලෙවි සැල් හා ප්‍රදර්ශන තුළින් ඌව පළාතේ කර්මාන්තකරුවන් ප්‍රවර්ධනය
 • ජාතික ශිල්ප සමග ඒකාබද්ධ වී ඌව පළාතේ හස්ත කර්මාන්තකරුවන් සඳහා පහත සඳහන් අනෙකුත් සේවාවන් සපයනු ලබයි.
  1. පුහුණුව සැපයීම.
  2. නව හස්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම.
  3. හස්ත කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශන පවත්වා විශේෂඥ විනිශ්චය මණ්ඩලයකින් තෝරා ගැනෙන හොඳම නිර්මාණ වලට ත්‍යාග පිරිනැමීම.
  4. ඌව පළාතේ හස්ත කර්මාන්තකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන සදහා හොඳ වෙළඳ පොළක් සැපයීමට සහාය වීම.