‍සේවාවන්


දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පුරවැසියාට

රජයේ සංවිධානයක් වන කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පහත පරිදි විවිධ අංශයන්ගෙන් පුරවැසියන්ට සේවා සලසයි.

 • දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සෑම මධ්‍යස්ථානයකම නිපදවන භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන අතර එමගින් සිය රුචිය අනුව ඒවා මිලදී ගැනීමට පුරවැසියන්ට පුළුවන.
 • උසස් තත්ත්වයේ කල් පවතින භාණ්ඩ අපේ නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන වලින් සහ අලෙවි සැල් වලින් මිලදී ගැනීමට පුරවැසියන්ට පුළුවන.
 • කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලට ඇතුළත් වී පුහුණුව ලබන ග්‍රාමීය තරුණ තරුණියන් සඳහා එම මධ්‍යස්ථාන තුළ හෝ වෙනත් බාහිර ආයතනයක පුහුණුවට සරිලන ආකාරයට සේවය කළ හැකිය.
 • ඉහත සඳහන් පුහුණුවට අමතරව කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන විශේෂ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් වලට සහභාගීවීමට ඌව පළාතේ තරුණ පිරිසට අවස්ථාව සලසා දීම . ශ්‍රී ලංකා රජය මේ සඳහා අරමුදල් පළාත්බද විශේෂ සංවර්ධන ප්‍රදාන යටතේ (PSDG) සපයනු ලැබේ.

දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා

 • රාජ්‍ය ආයතන සඳහා අවශ්‍ය රෙදිපිළි හා අනෙකුත් කාර්යාලීය උපකරණ පහසු මිලට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දීම.
 • වාරික ගෙවීමේ ක්‍රමයට සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් සදහා අවශ්‍ය රෙදිපිළි හා ගෘහ භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා තිබීම.
 • රාජ්‍ය ආයතන සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික සේවා සැපයීම

දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ව්‍යාපාරයන් වෙත

 • ්‍යාපාරිකයින්ට අවශ්‍ය කරන ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික අරමුණුවලට අනුකූල අතින් වියන ලද රෙදිපිළි, වඩු කාර්මික භාණ්ඩ හෝ අපගේ වෙනත් නිෂ්පාදන ඇණවුම් කළ හැකිය.
 • අපගේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලින් සහ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවලින් සමත්වී පිට වී යන පුහුණුලාභීන් ස්වකීය ව්‍යාපාරික ආයතනවල සේවයේ යොදවා තම ලාභ ඉපයීම වැඩිකර ගැනීමට ද ව්‍යාපාරිකයින්ට පුළුවන.
 • ඕනෑම ව්‍යාපාරික ආයතනයකට රජය සමග මනා අනයෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගැනීමේ මාර්ගයක් වශයෙන් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව යොදා ගත හැකිය.
 • දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලබන විවිධ ප්‍රදර්ශන වලදී ව්‍යාපාරික ආයතනවලට ද තම භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනය කොට දැනට සිටින තම ගනුදෙනුකරුවන්ට අමතර ව අලුත් ගනුදෙනු කරුවන් ආකාර්ෂණය කරවා ගැනීමෙන් තම වෙළෙඳපොළ පුළුල් කර ගත හැකිය.