උණුසුම් පුවත්
  • ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල මාධ්‍ය පාසල් වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන්, උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ / වානිජ ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගය 2018
{"effect":"slide-h","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ

නිල අන්තර්ජාල බිහි දොර සඳහා වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

අප ගැන


13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභාපන යටතේ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව පත් කිරීමේ බලතල ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සතුවේ.

1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතේ 32.2 වගන්තිය යටතේ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සතු බලතල කොමිෂන් සභාවට පැවරීම අනුව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන් පත් කිරීම, මාරු කිරීම. සේවයෙන් පහ කිරීම සහ ඔවුන්ගේ විනය පාලනය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම මෙම ආයතය මින් සිදු කෙරේ. තව කියවන්න

දැක්ම


කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් ඵලදායී රාජ්‍ය සේවයක්

මෙහෙවර


ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අවශ්‍ය මානව සම්පත කාර්යක්ෂමව මාණ්ඩලීකරණය කිරීම තුළින් නිර්මාණශීලී, නිවැරදි, ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් තෘප්තිමත් පළාත් රජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කිරිම.