අප අමතන්න

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

ඇමතුම් විස්තර


ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
පීලිපොතගම පාර,
පිංඅරාව,
බදුල්ල 90000


දුරකථන අංක : +94 552 2223 482
ෆැක්ස් : +94 552 2223 482
විද්‍යුත් තැපෑල : uppscb@gmail.com

14 + 13 =