අප ගැන

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

දැක්ම


කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් ඵලදායී රාජ්‍ය සේවයක්

මෙහෙවර


ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අවශ්‍ය මානව සම්පත කාර්යක්ෂමව මාණ්ඩලීකරණය කිරීම තුළින් නිර්මාණශීලී, නිවැරදි, ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් තෘප්තිමත් පළාත් රජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කිරිම.

හැඳින්වීම

 


 

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභාපන යටතේ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව පත් කිරීමේ බලතල ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සතුවේ.

 

1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතේ 32.2 වගන්තිය යටතේ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සතු බලතල කොමිෂන් සභාවට පැවරීම අනුව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන් පත් කිරීම, මාරු කිරීම. සේවයෙන් පහ කිරීම සහ ඔවුන්ගේ විනය පාලනය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කිරීම මෙම ආයතනය මගින් සිදු කෙරේ. මෙම කොමිෂන් සභාව ගරු සභාපති ඇතුළු සාමාජිකයින් 7 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර එහි නිල කාලය වසර 5කි. මෙම කටයුතු සියල්ල සිදු කරනු ලබන්නේ අනුමත සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයන් / බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි වල ඇතුළත් නියමයන් හා විධිවිධාන පිළිපදිමින් තරග විභාග පවත්වා ඒවායේ කුසලතා ප්‍රමුඛත්වය මත හා කොමිෂන් සභාවේ ස්වාධීන තීරණ මත වේ.

 

මෙම කටයුතු වලදී පළාතේ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් නිරන්තර උපදේශකත්වය ලබා දෙන අතර , අවශ්‍ය නියමයන් හා කොන්දේසි පනවනු ලබයි.