Blog

2017 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අවලංගු කිරීම සම්බන්ධවයි. | 2017 வருடாந்த இடமாற்றத்தை இரத்து செய்வது தொடர்பாக |Regarding cancellation of annual transfers 2017

2017 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අවලංගු කිරීම සම්බන්ධවයි. | 2017 வருடாந்த இடமாற்றத்தை இரத்து செய்வது தொடர்பாக |Regarding cancellation of annual transfers 2017

 

Download [PDF]

0