Blog

ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල මාධ්‍ය පාසල් වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් හා ගණකාධිකරණ / වානිජ ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය 2017-04-09 වන දින පැවති විභාගයේ ප්‍රතිඵල

ඌව පළාත් සභාවේ සිංහල මාධ්‍ය පාසල් වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් හා ගණකාධිකරණ / වානිජ ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය 2017-04-09 වන දින පැවති විභාගයේ ප්‍රතිඵල Download [PDF]

0