අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛ

 • ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ට කාර්යාල වලට පිවිසීමට හැකිවන පරිදි පහසුකම් සැලසීම 06/2017 : Download [PDF]
 • ඩෙංගු මර්දන ජාතික වැඩසටහන හා සමගාමීව ඌව පළාත් තුළ ක්‍රියාත්මක වන ඩෙංගු මර්දන ප්‍රශස්ත ධාරිතා යෙදවුම් හා මෙහෙයුම් හා අඛණ්ඩ ත්‍රෛමාසික ඩෙංගු මර්දන විශේෂ වැඩසටහන Download [PDF]

වෙනත්

 • පරිගණක උපාංග හා මෘදුකාංග ස්ථාවර වත්කම් ලේඛණය IAI/2002/02 Download [PDF]

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ

 • To give relief for the Efficiency bar examinations Download [PDF]
 • Absorbing to KKS service and Efficiency bar examinations of KKS Download [PDF]
 • Publishing Service Minutes of Uva Provicial Council Public Service in the Web Download [PDF]
 • Efficeincy Bar Examinations dates for the service of KKS Grade II & Grade III Download [PDF]
 • Efficeincy Bar Examinations dates for the service of KKS Download [PDF]
 • To give relief for the second language to Management Assistant Service Grade II Download [PDF]
 • To give relief for the EB to Management Assistant Service Grade II Download [PDF]
 • To give relief for the EB to Management Assistant Service Grade II Download [PDF]
 • Absorping to Uva Provincial Council Dep. of Health Management Assistant Service  Download [PDF]
 • Absorping to Uva Provincial Council Information Communication Technology Service Download [PDF]
 • Absorping to Uva Provincial Council Development Officer Service Download [PDF]
 • Absorping to Uva Provincial Council Draftmen Service Download [PDF]
 • Absorping to Uva Provincial Council Technical Officer Service Download [PDF]
 • Absorping to Uva Provincial Council Management Assistant Service Download [PDF]