கௌரவ. கவர்னர்
திரு. ஏ.ஜே.எம். முஸம்மில்
தலைமை செயலாளர்
திருமதி தமயந்தி பரணகம