ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර
ඒ.ජේ.එම්.මුසම්මිල් මහතා
ඌව පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්
දමයන්ති පරණගම මහත්මිය