• ක්‍රම සම්පාදන චක්‍ර ලේඛ අංක 01/2018 ආකෘතිය Download [DOC]
  • ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශ අතර වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2018 වර්ෂය ( ආකෘති පත්‍ර / ඇමුණුම් / ලිපි) Download [ZIP]
  • ඌව පළාත් සභාවේ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් සඳහා ස්ථාන මාරු ප්‍රතිපත්තිය Download [PDF]
  • ඉන්දියාවේ පළාත් ආණ්ඩුකරණය Download [PDF]
  • පරිසරය සුරකිමු .(ලෝක පරිසර දිනය 2017).. Download [PDF]
  • Banner 1
  • Banner 2
  • පරිසරය සුරකිමු … Download [PDF]
  • මහ බ්‍රිතාන්‍යයේ පළාත් පාලන ක්‍රම Download [PDF]
  • සැමට සෞඛ්‍ය සඳහා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සංරක්‍ෂණය Download [PDF]

ඌව පළාත් ගීතය …..