ඩෙංගු මර්දන ජාතික වැඩසටහන හා සමගාමීව ඌව පළාත් තුළ ක්‍රියාත්මක වන ඩෙංගු මර්දන ප්‍රශස්ත ධාරිතා යෙදවුම් මෙහෙයුම් හා අඛණ්ඩ ත්‍රෛමාසික ඩෙංගු මර්දන විශේෂ වැඩසටහන Download [PDF]

Hon. Governor
Mr. M P Jayasinghe
Hon. Chief Minister
Mr. Chamara Sampath Dasanayake
Chief Secretary
Mr. Gamini Rajakaruna