කාරුණික නිවේදනයයි

රටේ පවතින අයහපත් තත්වය මත රජයේ කාර්යාලවලට බාහිර පුද්ගලයින්ගේ පැමිණීම සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇත.
තවද සේවය සදහා සීමිත නිලධාරීන් පිරිසක් පමණක් පැමිණෙන බැවින් අද දින මෙම කාර්යාලයට පැමිණි ඔබගේ රාජකාරි කටයුත්ත ඉටු නොවුනේ නම් නැවත පැමිණීමෙන් වලකින ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර, ඔබට අවශ්‍ය සේවාව පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට අමතා ඉටුකරගන්නා ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

055-2229426

ආර්.එම්.එස්.ඩී.රත්නායක
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

Chief Secretary
Mr. P B Wijayarathna

Training Calander
    Exams & Results
      Transfer
        Vacancies